Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Project aanmelden

Criteria voor financiële ondersteuning en/of projecten

Stichting DaDa heeft tot doel bij te dragen aan een betere zorg voor kinderen in ziekenhuizen en medische instellingen in Nederland.
Bij de beoordeling of een project in aanmerking komt voor een financiering cq. Financiële bijdrage van Stichting DaDa, worden onderstaande uitgangspunten in de overweging meegenomen:

 1. Projecten of doelen, waar de Stichting haar naam aan verbindt of fondsen beschikbaar stelt, dienen een kwalitatief betere zorg voor kinderen als uitgangspunt te hebben.
 2. Het dient in beginsel te gaan om projecten in ziekenhuizen of medische instellingen in Nederland.
 3. De Stichting richt zich op projecten of doelen, die niet vanuit de normale middelen van het ziekenhuis/de instelling of gezondheidszorg kunnen worden gefinancierd.
 4. De Stichting zal uitsluitend financiële middelen faciliteren en is derhalve niet verantwoordelijk voor de begeleiding cq. uitvoering van het project.
 5. Alvorens een toezegging omtrent een financiële bijdrage zal worden gedaan, dient de Stichting een goed inzicht dienen te krijgen in de totale kosten en financieringswijze van het project.
 6. De Stichting dient in staat te worden gesteld de voortgang van het project en de besteding van de ter beschikking gestelde middelen te kunnen controleren.

Bij de keuze van de projecten en de toewijzing van de financiële middelen is de beslissing uitsluitend en alleen voorbehouden aan het Bestuur van de Stichting, waarbij zij zich eventueel laat adviseren door deskundigen.
Dit geldt eveneens voor de prioriteit, welke aan toewijzing van de Stichting ter beschikking staande of komende middelen, zal worden gegeven.

U kunt onderstaand formulier ook Downloadenprinten en opsturen naar:
Stichting DaDa
t.a.v. aanmelden projecten
Zuidbaan 518
2841 MD Moordrecht

Split

Aanvraagformulier voor financiële ondersteuning 2024

Bent u een zorginstelling of ziekenhuis?
1. Volledige naam en adres aanvrager
 
2. Contactpersoon aanvraag
 
Dagen aanwezig
 
3. Waarvoor vraagt u een bijdrage aan? Geef een omschrijving, met hierin opgenomen de onderstaande punten (max. 2x A4):
 • Om welk project/doel gaat het?
 • Voor welke doelgroep is het bestemd?
 • Geef een omschrijving van het project en wat is het beoogde resultaat?
 • Waar wordt het project uitgevoerd?
 • Waarom is het project niet te financieren vanuit de reguliere zorgbudgetten
 • In welk stadium bevindt zich het project?
 • Wanneer is de start van het project (geweest)?
 • Wat is de duur/looptijd van het project?
 
4. Wat zijn de totale kosten (inclusief BTW) van het project, waarvoor u een bijdrage vraagt? (gespecificeerde kostenbegroting bijvoegen)
 
5. Hoe gaat u de totale kosten van het project dekken en welk gedeelte heeft u eventueel reeds gefinancierd?
6. Kunt u omschrijven waarom uw project bijdraagt tot de verbetering van de zorg aan kinderen in Nederland. Ofwel waarom is dit project bijzonder en niet te financieren uit de reguliere budgetten?
 
7. Vraagt u of heeft u eveneens bij andere instanties/stichtingen een financiële bijdrage gevraagd?
Zo ja, bij wie?
Zo ja, heeft u eventuele financiële toezeggingen ontvangen en voor welk bedrag?
 
8. Werkt u in het kader van dit project samen met één of meer andere organisaties/instellingen?
 
9. Bent u bereid en in staat periodiek een rapportage over de voortgang van het project te overleggen?